Amper slecht presterende ambtenaren (volgens evaluatiesysteem overheid)

Door Brecht Vermeulen op 30 november 2017, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken

Slechts 0,07% of 7 op de 10.000 Federale ambtenaren krijgt een negatieve evaluatie. Dat blijkt uit recente cijfers die Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) opvroeg bij bevoegd minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). “Daarenboven blijft de meerderheid van deze slecht presterende groep gewoon aan de slag. Een wijziging van het evaluatiesysteem dringt zich op”, zegt Vermeulen.

Sinds 1 november 2013 worden ambtenaren anders geëvalueerd dan voorheen. De evaluatie moest het mogelijk maken om goed presterende ambtenaren beter te kunnen belonen maar ook om de slecht presterende ambtenaren te kunnen sanctioneren. Uit een antwoord van minister Vandeput aan volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen blijkt dat de minister cijfers heeft van 80% van het totaal aantal ambtenaren. De manier waarop die evaluaties gebeuren, is evenwel niet overal hetzelfde. Sommige diensten, zoals de RSZ, maken gebruiken een ander computersysteem. Andere diensten werken nog steeds op papier.

Van de 53440 ambtenaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, hebben amper 39 een onvoldoende gekregen. Dit komt neer op amper 7 per 10.000 ambtenaren. De overgrote meerderheid (94%) krijgt een voldoende, terwijl iets meer dan 5% als uitzonderlijk wordt beschouwd. Voor 195 personen of 0,34% geldt ten slotte dat er verbeteringen mogelijk zijn. “Vooreerst stel ik me vragen bij het feit dat sommige overheidsdiensten blijkbaar nog hun personeelsbeleid op papier voeren. Daarnaast lijkt het me niet geloofwaardig dat er in een organisatie, zowel in de publieke als private sector, slechts 7 op 10.000 medewerkers onvoldoende presteert, en voor amper 36 op 10.000 verbeteringen mogelijk zijn. Een goede evaluatie zou net de problemen of de verbeterpunten van werknemers in een vroeg stadium moeten opsporen, om snel tot een verbetertraject te komen. De bedoeling is natuurlijk niet om zo veel mogelijk negatieve evaluaties te veroorzaken, maar wel om de processen, structuren en personeelsleden zo optimaal mogelijk te laten presteren.”

Dergelijke negatieve evaluatie leidt niet automatisch tot een ontslag. Sinds de invoering van de nieuwe evaluatieregels hebben 9 ambtenaren al 2 maal een onvoldoende evaluatie ontvangen. 4 van hen werken nog steeds voor de overheid, de 5 andere zijn vertrokken zonder dat er een reden voor het vertrek opgegeven is. Van de ambtenaren die 1 maal een negatieve evaluatie ontvingen, werk nog 78% bij de overheid. Contractuele ambtenaren krijgen verhoudingsgewijs vaker een negatieve evaluatie. Toch blijkt ook bij deze groep meer dan 71% aan de slag. “Een van de doelstellingen van het nieuwe evaluatiesysteem, nl. slecht presterende ambtenaren kunnen bestraffen, lijkt niet te werken. Het is opvallend dat dit zowel voor contractuele als statutaire ambtenaren het geval is. Twee keer een negatieve evaluatie hoeft niet noodzakelijk automatisch tot ontslag te leiden. Maar als negatieve evaluaties niet leiden tot een verbetering in de werkprestaties, dan zijn de evaluaties een maat voor niets. Het lijkt me logisch dat de bevoegde leidinggevenden binnen de publieke sector het systeem evalueren en bijsturen zodat het een nuttig instrument wordt in het personeelsbeleid binnen de overheid” , besluit Vermeulen.

Hoewel het systeem vrij recent ingevoerd werd, blijkt dat er weinig evolutie zit in het aantal personen die een onvoldoende krijgen van hun leidinggevende. De cijfers van 2015 tonen aan dat er toen 70 negatieve evaluaties waren op 70.042 ambtenaren. Uit cijfers van 2014 bleek dat er toen bij de FOD Financiën 9 negatieve evaluaties waren op 18.838 ambtenaren. 

  uitzonderlijk voldoet aan de verwachtingen te verbeteren onvoldoende totaal 
Federale overheidsdiensten 2 307 (5,81%) 37 247 (93,75%) 148 (0,37%) 28 (0,07%) 39 730
Instellingen van openbaar nut 77 (3,94%) 1 862 (95,34%) 11 (0,56%) 3 (0,15%) 1 953
Publieke instanties van sociale zekerheid 428 (4,13%) 9 908 (95,64%) 21 (0,20%) 3 (0,03%) 10360
Wetenschappelijke instellingen 85 (6,08%) 1 292 (92,48%) 15 (1,07%) 5 (0,36%) 1 397
Totaal 2 897 (5,42%) 50 309 (94,14%) 195 (0,36%) 39 (0,07%) 53 440

 

organisaties contractuelen statutairen Totaal
ministerie van landsverdediging 353 (23%) 1 153 (77%)  1 506
Federale overheidsdiensten 8 043 (17%) 40 244 (83%) 48 287
Programatorische overheidsdiensten 224 (48%) 238 (52%) 462
instellingen van openbaar nut 1 063 (26%) 2 958 (74%) 4 021
publieke instanties van sociale zekerheid 2 349 (21%) 8 749 (79%) 11 098
wetenschappelijke instellingen 1 425 (57%) 1 075 (43%) 2 500
Totaal 13 457 (20%) 54 417 (80%) 67 874

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is