Eerst een visie ontwikkelen over een dorpshuis in Beveren, dan pas grond verwerven

Door Brecht Vermeulen op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Roeselare

Brecht Vermeulen (N-VA) : “Voor de bouw van een wijk- of dorpshuis aan de Izegemseaardeweg te Beveren moet de stad verder denken dan de korte termijn.  In een nieuw gebouw, moeten we ook meer onderbrengen dan wat in het huidige oude gebouw aanwezig is.  Het stadsbestuur moet eerst zelf een grondige visie ontwikkelen over wensen, behoeften en mogelijkheden, alvorens de gronden te verwerven en erfpachtovereenkomsten te tekenen.  Die visie ontbreekt op heden volledig. Het dossier bevatte ook geen bijkomende informatie.”

Op de gemeenteraad van 17 december 2018 vroegen de meerderheidspartijen CD&V, sp.a en Groen om een samenwerkingsovereenkomst tussen de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing, de vzw Katholieke Volkswerken en de stad goed te keuren, en om een ontwerp van erfpachtakte voor 50 jaar goed te keuren om een nieuwbouw te kunnen zetten op de plaats van de huidige uitleenpost van de bibliotheek en niet op de plaats van het huidige parochiaal centrum.

Het stadsbestuur heeft dan wel informatie ingewonnen bij de Beverse verenigingen en gebruikers van de zalen, maar daar nog geen conclusies over gemaakt.   

N-VA zette zelf wél haar visie uiteen.

  1. N-VA ziet liever het O.C.A.R. (Openbaar centrum Alexander Rodenbach) in Rumbeke, en niet zozeer de Zilverlink (ook in Rumbeke) als voorbeeld voor het project in Beveren.  In OCAR Rumbeke is er een toneelzaal en een kleine zaal.  Beveren zou dat ook moeten krijgen, met daarnaast ook repetitieruimten zowel voor ‘klassieke’ harmonie/fanfare maar ook voor jazz-, folk-, blues-, rock- of andere muziekgroepjes.
  2. De Beverse afdeling van STAP Adriaen Willaert zit in een houten barak tussen de Beverse sporthal en het Pastoorsbos.  N-VA wil minstens onderzoeken op die activiteiten in een beter, moderner, veiliger en energiezuiniger gebouw onder te brengen, en ook die functies te integreren in het nieuwe project.
  3. De Uitleenpost van de bibliotheek is amper 2 uur open op zaterdag (10.00- 12.00 uur) en 2 uur op woensdag (16.00 – 18.00 uur).  Het is duidelijk dat dit op termijn leidt naar een afbouwscenario voor de bibliotheek in Beveren.  N-VA wil dat tegen gaan omdat een plaatselijke bibliotheek, een centrale rol kan hebben voor het plaatselijk leven, niet alleen op cultuurgebied, maar voor de ganse verwevenheid. Met een nieuw gebouw kunnen er ook meer eigen activiteiten van Arhus daar komen. Terwijl in Arhus, en vroeger zowel in De Vriendschap als in de Albrecht Rodenbachbibliotheek, verschillende activiteiten georganiseerd worden ter bevordering van het lezen en kennisoverdracht, organiseert Arhus niets in Beveren.  Er zouden meer stimulerende activiteiten moeten komen, zoals voorleesmomenten voor de kleinsten, leesclubs, optredentjes, voordrachten over Beverse thema’s, voordrachten in het algemeen …
  4. Men moet ook kijken of een dienstencentrum in Beveren eventueel op die plaats kan komen.

De N-VA heeft ook een grote bezorgdheid over het voorstel van het stadsbestuur om de exploitatie van dit ‘wijkhuis’ toe te kennen aan de vzw Katholieke Volkswerken . Het Cultuurpact en de Cultuurpactwet zijn immers van toepassing. Die moeten garanderen dat de verschillende ideologische en filosofische stromingen niet gediscrimineerd worden omwille van hun overtuiging. Dat zorgt ook dat iedereen evenredig vertegenwoordigd wordt in de publieke organismen.  Het Cultuurpact bevat verder waarborgen voor het gebruik van culturele infrastructuur, de subsidiëring van culturele activiteiten en het personeel van culturele overheidsinstellingen.

Als de stad een gebouw met een cultureel doel ter beschikking stelt van een katholieke - dus niet ideologisch neutrale - organisatie, dan ontstaat een risico dat een andersgezinde ideologische stroming ooit dit gebouw niet mag gebruiken.  De N-VA vindt dat een stadsgebouw, dat meerdere gebruikers kan kennen, best door de stad zelf of door een door haar gecontroleerde organisatie wordt uitgebaat.

Brecht Vermeulen vindt het niet correct om voor het nieuwe project te spreken van een buurt- of wijkhuis.  Beveren is te uitgestrekt en heeft een te grote bevolking om hier enkel op wijk- of buurtniveau te spreken, zoals bij Schiervelde, De Ruiter of de Zilverberg.   Het moet hier gaan over een dorpshuis of over een Openbaar Centrum. 

Ten slotte vreest N-VA onbillijke concurrentie tegenover de private initiatieven zoals het Bourgondisch Kruis en ook de Nieuwe Deure die nu al een polyvalente zaal ter beschikking stellen.

Het parochiaal centrum in de Izegemseaardeweg te Beveren is afgeleefd en de uitbatende vzw vindt al jaren moeilijk jonge medewerkers. De vraag stelt zich of er een vervangend gebouw moet komen, hetzij op de plaats van het huidige parochiaal centrum, hetzij elders.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is